Privacy Statement FS Advocatuur

Algemeen

FS advocatuur is de handelsnaam van mw. mr. F.P.J. Schraa, advocaat te Oss. Uw privacy is heel belangrijk voor haar. FS advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens FS advocatuur verwerkt. In deze privacyverklaring legt FS advocatuur uit welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. U vindt de privacyverklaring en de algemene voorwaarden op de website www.fsadvocatuur.nl

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

FS advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Daarbij schakelt FS advocatuur soms een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aan- en afmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van FS advocatuur.


Doel verwerking persoonsgegevens

FS advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten en klanttevredenheidsonderzoek


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

FS advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Naam, woonadres, BSN, huwelijkse staat, gezinssamenstelling, financiële gegevens, zakelijke activiteiten, dienstverband, gegevens van uwv en arbodienst.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt FS advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan haar kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

FS advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang

Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt per e-mail, website, telefoon, fax, brief of mondeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

FS advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan  het geven van uw adresgegevens aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen, waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van FS advocatuur, zoals haar IT-leverancier, websitebeheerder, administratieprogramma, alimentatie rekenprogramma, renterekenprogramma en het door de Rechtspraak beheerde systeem, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan FS advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van FS advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door FS advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

FS advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval FS advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal
FS advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

FS advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Als de gegevensverwerking niet plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting of een overeenkomst, bijvoorbeeld in geval betrokkene op eigen initiatief een contact- of aanmeldformulier invult, een e-mail of een melding stuurt dan wel FS advocatuur telefonisch benadert met een eenmalige vraag om informatie of iets dergelijks zullen persoonsgegevens uitsluitend niet langer dan voor het aangegeven doel noodzakelijk worden bewaard.

Wissen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uit ons systeem in één of meer van de volgende gevallen gewist:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt en wij hoeven wettelijk deze gegevens niet meer te bewaren;
 • u maakt gemotiveerd bezwaar waarbij geen dwingende redenen zijn om uw bezwaar niet in behandeling te nemen;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen wissen.

Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
  b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
  c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
  d. recht van verzet
  e. recht op dataportabiliteit
  f. recht op vergetelheid
  g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
  h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij FS advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Mw. mr. F.P.J. Schraa, fs advocatuur + emailadres + correspondentieadres

Teneinde zeker te weten dat fs advocatuur op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt zij u ter verificatie een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs te tonen. FS advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruik social media

Op de website van FS advocatuur kunnen buttons en/of links zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin.
FS advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website van FS advocatuur te vergroten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van ons kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Noodzakelijke cookies zijn cookies nodig voor het functioneren van de website. Denk daarbij aan cookies om uw voorkeur voor wat betreft cookies of de taal waarin de website wordt weergegeven te onthouden.U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. FS advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Klacht

Heeft u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan verwijst FS advocatuur u naar de hiervoor bevoegde instantie: de Autoriteit Persoonsgegevens.


Aanpassing privacy statement

FS advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van FS advocatuur gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website www.fsadvocatuur.nl

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mw. mr. F.P.J. Schraa.

 

Dit privacy statement is op 1 augustus 2018 vastgesteld.

________________