Algemene voorwaarden FS advocatuur te Oss

 

1.  Toepasselijkheid

a. “FS advocatuur” is de handelsnaam van de eenmanszaak van mw. mr. F.P.J. Schraa, advocaat gevestigd en kantoorhoudende te Oss (hierna: de advocaat). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever (hierna ook: cliënt) aan de advocaat, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

b. Niet alleen de advocaat, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld en/of voor FS advocatuur al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of waren, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt/zal gelden voor hun eventuele erfgenamen nadat voornoemden het advocatenkantoor hebben verlaten of beëindigd.

c. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden die de opdrachtgever hanteert wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

d. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

2. De overeenkomst

a. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst en de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

b. De advocaat is niet verplicht om aanwijzingen van een opdrachtgever op te volgen indien dit naar haar oordeel in strijd zou zijn met de voor advocaten geldende gedragsregels, wetten en verordeningen.

c. Opdrachten zullen door de advocaat worden uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in de Advocatenwet en de gedragsregels voorgeschreven door de Orde van Advocaten.

d. Opdrachten aan FS advocatuur leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot
FS advocatuur geeft geen garanties over de uitkomst van de zaak.

e. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kunnen zowel de opdrachtgever als
FS advocatuur de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

f. In geval van langdurige afwezigheid en plotselinge niet geplande afwezigheid van de advocaat zal als waarnemer optreden mw. mr. J. Runhaar, verbonden aan Cirkel advocaten aan de Raadhuislaan 21 te Oss, met wie een waarnemings- en geheimhoudingsovereenkomst is gesloten.

 

3. Aansprakelijkheid

a. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich door een handelen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt.

b. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de advocaat aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de advocaat afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt.

c. Indien de verzekering als bedoeld in lid a en lid b niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever is betaald voor de werkzaamheden van de advocaat in verband waarmee de schade is ontstaan. De advocaat is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover de advocaat.

d. Bij het inschakelen van derden zal door de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De advocaat is voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk en de opdrachtgever is gehouden de advocaat te vrijwaren voor aanspraken van derden en de daarmee gepaard gaande kosten van verweer. De advocaat is desgevraagd wel verplicht om haar eventuele aanspraken terzake de door deze derden(n) gemaakte fouten aan de opdrachtgever over te dragen.

e. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. De advocaat gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

f. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de advocaat binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

 

4. Declaratie en betaling

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de cliënt voor de uitvoering van een opdracht het honorarium, berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen en jaarlijks per 1 januari door de advocaat aangepaste uurtarief, vermeerderd met verschotten wegens kosten van derden zoals griffierechten en deurwaarderskosten, plus BTW verschuldigd.

b. Verrichte werkzaamheden worden tussentijds in rekening gebracht, in principe maandelijks, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

c. De advocaat heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de advocaat enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief.

d. De advocaat is gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

e. Indien het honorarium en/of verschotten op een derde kunnen worden verhaald of een derde zich verplicht heeft deze te voldoen, blijft de opdrachtgever hoofdelijk verbonden voor dit honorarium en/of deze kosten.

f. In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, waaronder de zogenaamde eigen bijdrage.

g. Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door de advocaat aangewezen bankrekeningnummer. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels) rente als bedoeld in artikel 6:119 jo. 119a BW verschuldigd.

h. Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die in verzuim is, komen de kosten, voortvloeiende uit de invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van de opdrachtgever. In geval de opdrachtgever een consument betreft zijn de incassokosten conform het Besluit Incasso Kosten (BIK) verschuldigd.

i. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de advocaat gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

j. Het kantoor beschikt niet over een derdengeldenrekening en zal derhalve geen derdengelden voor cliënten ontvangen of beheren.

 

5. Overige verplichtingen van de opdrachtgever

a. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

b. De opdrachtgever dient alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde informatie tijdig aan de advocaat te verstrekken en staat jegens de advocaat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie. De opdrachtgever zal de advocaat steeds onverwijld informeren over (nieuwe) feiten en ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoerig van de werkzaamheden door de advocaat, waaronder een adreswijziging. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft de advocaat het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

6. Klachten en geschillenregeling

a. De kantoorklachtenregeling van FS advocatuur is van toepassing op de overeenkomsten van opdracht die met de advocaat zijn gesloten. De kantoorklachtenregeling voorziet in een interne klachtenprocedure inhoudende dat geschillen ten aanzien van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden voorgelegd aan een klachtenfunctionaris conform de kantoorklachtenregeling die te vinden is op de website van FS advocatuur en die aan de cliënt bij de opdrachtbevestiging wordt overgelegd. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

 

7. Bescherming persoonsgegevens

a. FS advocatuur en opdrachtgever verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen.

b. FS advocatuur beschikt over een privacystatement dat is gepubliceerd op de website van
FS advocatuur. De advocaat zal de gegevens zonder expliciete toestemming van de opdrachtgever of een wettelijke verplichting niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.

c. FS advocatuur neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de cliënt te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

d. Met inachtneming van de wet dienen eventuele datalekken gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. Voor het bepalen of sprake is van een datalek wordt aansluiting gezocht bij de AVG en de Beleidsregels meldplicht datalekken.

e. FS advocatuur zal opdrachtgever tijdig en volledig informeren over relevante incidenten.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de tussen de advocaat en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en op eventuele ten uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen uit de overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en de advocaat zullen uitsluitend en exclusief worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

 

9. Slotbepalingen

a. De advocaat is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door de advocaat een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

b. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier –met de relevante bescheiden- voor een periode van 5 jaar bewaard. Daarna heeft de advocaat het recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd wordt op verzoek van de cliënt het dossier –geheel of gedeeltelijk- eerder vernietigd of overgedragen. Administratieve gegevens worden conform geldende regelgeving gedurende 7 jaar bewaard.

c. FS advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch en kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van FS advocatuur.